Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov
1. ochrana údajov v skratke
Všeobecné poznámky
Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite
Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán
Pri návšteve našej webovej stránky možno štatisticky vyhodnotiť vaše správanie pri surfovaní. Robí sa to predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne anonymná; správanie pri surfovaní nie je možné spätne vysledovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie o tom nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach vznesenia námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2 Všeobecné poznámky a povinné informácie
Ochrana údajov
Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne
Správcom údajov na tejto webovej stránke je:
Temporary Work International s.r.o.
SR, 831 06 Bratislava - mestská cast' Rača,
Karpatské námestie 10A
Česká republika

Nemecké zastúpenie:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Telefón: +49 24038092219
E-mail: info@personal-polen.de

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries a podobne).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov
Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo do jeho odvolania.

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán
V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je krajinský komisár pre ochranu údajov spolkovej krajiny, v ktorej má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len v prípade, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS
Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, blokovanie, vymazanie
V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Námietka proti reklamným e-mailom
Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je týmto zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

3. zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke
Cookies
Niektoré internetové stránky používajú tzv. cookies. Súbory cookie nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladá ich váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto sú v tomto vyhlásení o ochrane údajov spracované samostatne.

Táto webová stránka používa funkciu na zaznamenanie vášho súhlasu s našimi súbormi cookie v externej databáze. Poskytovateľom je spoločnosť deluxe Marketing UG (haftungsbeschränkt), Wieseneckstrasse 26, 90571 Schwaig, Nemecko.

V prípade súhlasu sa zaznamenajú tieto údaje:

  • Dátum a čas súhlasu
  • Typ a verzia prehliadača
  • IP adresa (anonymizovaná)
  • Vyvolaná adresa URL

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Ukladanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Súbory denníka servera
Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár
Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári je preto založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu, ktorý nám zašlete. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do odvolania súhlasu zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto webovej stránke
Na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie na stránke. Údaje zadané na tento účel používame len na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné údaje požadované počas registrácie je potrebné uviesť v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

V prípade dôležitých zmien, napríklad v rozsahu ponuky alebo v prípade technicky nevyhnutných zmien, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás o tom informovali.

Spracovanie údajov zadaných počas registrácie je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu, ktorý nám zašlete. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť už vykonaného spracovania údajov.

Údaje zozbierané počas registrácie uchovávame dovtedy, kým ste zaregistrovaný na našej webovej stránke, a potom ich vymažeme. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvách)
Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom sú potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Deje sa tak na základe čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našich webových stránok (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom je to potrebné na to, aby sme používateľovi umožnili používať služby alebo aby sme používateľovi vystavili faktúru.

Zhromaždené údaje o zákazníkovi budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy o službách a digitálnom obsahu
Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na spracovanie zmluvy, napríklad úverovej inštitúcii poverenej spracovaním platieb.

Žiadny ďalší prenos údajov sa neuskutoční alebo sa uskutoční len vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

4. analytické nástroje a reklama
Služba Google Analytics
Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané "cookies". Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie služby Google Analytics sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako ju prenesie do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom:
Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Zhromažďovaniu vašich údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúce prepojenie. Nastaví sa súbor cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov počas budúcich návštev tejto webovej lokality: .

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie údajov o objednávkach

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere dodržiavame prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics, ako je uvedené v bode "Námietka proti zhromažďovaniu údajov".

Google AdWords a sledovanie konverzií Google
Táto webová stránka používa službu Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké ("Google").

V rámci služby Google AdWords používame tzv. sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete proti tomuto používaniu namietať jednoduchou deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google prostredníctvom internetového prehliadača v rámci používateľských nastavení. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Ukladanie "konverzných súborov cookie" je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu.

Ďalšie informácie o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

5 Newsletter
Údaje z bulletinu
Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na webovej lokalite, požadujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje sa nebudú zhromažďovať alebo sa budú zhromažďovať len na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Údaje zadané v registračnom formulári na odber noviniek sa spracúvajú výlučne na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Svoj súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu "Odhlásiť sa z odberu" v informačnom bulletine. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov.

Údaje, ktoré nám poskytnete na účely zasielania informačného bulletinu, budeme uchovávať, kým sa z odberu informačného bulletinu neodhlásite, a po odhlásení sa z odberu informačného bulletinu budú vymazané. Údaje, ktoré ukladáme na iné účely (napr. e-mailové adresy pre členskú zónu), zostávajú týmto nedotknuté.

6. zásuvné moduly a nástroje
YouTube
Naša webová lokalita využíva pluginy zo stránky YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite niektorú z našich stránok vybavenú doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Tým sa serveru YouTube oznámi, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do svojho konta YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z konta YouTube.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové fonty Google
Táto stránka používa takzvané webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google na jednotné zobrazovanie písiem. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma zobrazovali správne.

Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť k serverom spoločnosti Google. To umožňuje spoločnosti Google zistiť, že naša webová stránka bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písma Google sa používajú v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google
Táto stránka využíva mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať funkcie Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Prevádzkovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv.

Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.