Na stránke Všeobecné

Nábor zahraničných kvalifikovaných pracovníkov sa týka služieb odborného umiestňovania personálu zo zahraničia. Tieto služby ponúkajú personálne agentúry.

Kľúčovú úlohu pri umiestňovaní pracovníkov zo zahraničia do spoločností pôsobiacich v Nemecku zohrávajú personálne agentúry. Predstavujú most medzi potrebami zamestnávateľa a zručnosťami zahraničného pracovníka Táto dynamická služba umiestňovania zahraničných kvalifikovaných pracovníkov zahŕňa množstvo strategických iniciatív.

V skutočnosti je nábor oveľa viac než len služba. Je integrálnym partnerom v komplexnom procese medzinárodného riadenia pracovnej sily. To zahŕňa komplexnú podporu od identifikácie a náboru až po riadenie vízových a imigračných procesov. Je zabezpečený súlad s nemeckým právnym systémom.

3 Typy náboru pre zahraničných kvalifikovaných pracovníkov

  1. Priame umiestnenie: personálna agentúra pomáha umiestňovať zamestnancov na trvalé pozície vo firmách. Často sa zameriava na konkrétne odvetvia alebo typy pracovných miest.
  2. Agentúry dočasného zamestnávania: tento typ umiestnenia zahŕňa poskytovanie pracovníkov na dočasné zamestnanie. Agentúra poveruje zamestnancov na určitý čas úlohami pre zákaznícke spoločnosti.
  3. Dočasné pridelenie s možnosťou prevziať: ide o kombináciu prvkov dočasného a trvalého zamestnania. Uchádzači začínajú ako dočasní pracovníci na určitú dobu. Máte však možnosť byť po tomto období trvalo zamestnaný u zákazníckej spoločnosti. Ak pôjde všetko podľa plánu na oboch stranách

Aké sú výhody agentúr dočasného zamestnávania?

Prenájom personálnej agentúry na dočasné zamestnávanie zahraničných pracovníkov ponúka rôzne výhody. Tu sú niektoré z kľúčových výhod pre zamestnávateľov a zamestnancov:

  • Dočasná práca je pre spoločnosť dobrým spôsobom, ako prispôsobiť svoju pracovnú silu potrebám projektu. Príkladom sú sezónne výkyvy alebo iné dočasné požiadavky.
  • Profesionálne sprostredkovateľské agentúry umožňujú rýchle obsadenie voľných pozícií kvalifikovanými odborníkmi. Máte prístup k zásobe vopred preverených a kvalitných zamestnancov.
  • Najímaním personálnych agentúr môžu zamestnávatelia potenciálne znížiť náklady spojené s trvalou pozíciou. Príkladom sú sociálne dávky, školenia atď.
  • Tieto agentúry preberajú administratívnu prácu. Odbremeňujú tak interné zdroje zamestnávateľa.
  • Dočasná práca je pre zamestnávateľov dobrým spôsobom, ako posúdiť výkon uchádzača predtým, ako ho zamestnajú natrvalo.
  • Brigádnici sú ideálni na zvládanie zvýšeného pracovného zaťaženia. Týmto spôsobom nie je zaťažená existujúca pracovná sila.
  • Riziko obratu a iných nepredvídaných problémov znáša agentúra. Tým sa znižuje dopad rizika na prenajímajúcu spoločnosť.

Výhody dočasného náboru pre kvalifikovaných pracovníkov:

Práca s personálnou agentúrou ponúka zahraničným odborníkom široké možnosti rastu a profesionálneho rozvoja. To všetko nadobudnutím nových zručností, odborných skúseností a odborných kontaktov. A samozrejme šance na trvalé miesto v spoločnostiach.

Umiestňovanie zahraničných kvalifikovaných pracovníkov s dočasnou prácou do zahraničia

Chceli by ste zvýšiť efektivitu svojich projektov so zahraničnými špecialistami? Naša agentúra dočasného zamestnávania sa špecializuje na uspokojovanie personálnych potrieb vašej spoločnosti.

Zvýšte výkonnosť svojho tímu pomocou našich komplexných služieb dočasného personálu. Poskytujeme vám kvalifikovaných zahraničných pracovníkov prispôsobených potrebám vášho odvetvia. Pracujme spolu – kontaktujte nás ešte dnes.

Kontaktujte nás >>>

Najnovšie príspevky
Personálne službyVykurovací technik z východnej Európy